ĐỘI CỦA CHÚNG TÔI

Henry Đức Tín
Giám đốc bộ phận hỗ trợ
Đức Kotek là thành viên của Ủy ban Kutoa và đã có phong trào kể từ khi thành lập. Doxsee đã leant kỹ năng của mình cho tổ chức và đã được phát triển phần mềm trong hơn 13 năm, làm việc với các tổ chức từ lớn đến nhỏ
Eddie Hủ Hỷ
Phó giám đốc chăm sóc khách hàng
Kenny Teo là thành viên của Ủy ban Kutoa và đã có phong trào kể từ khi thành lập. Doxsee đã leant kỹ năng của mình cho tổ chức và đã được phát triển phần mềm trong hơn 13 năm, các tổ chức từ lớn đến nhỏ trên đa dạng
Tuấn Wilson
Trướng nhóm kỹ thuật chế & độ xe
Kenny Minh là Thành viên Hội đồng Kutoa và đã có phong trào kể từ khi thành lập. Doxsee đã leant kỹ năng của mình cho tổ chức và đã được phát triển phần mềm trong hơn 13 năm, các tổ chức từ lớn đến nhỏ trên đa dạng khác
Đình Hào Peter
Phó trưởng nhóm kỹ thuật
Ông Phan là Thành viên Hội đồng Kutoa và đã có phong trào kể từ khi thành lập. Doxsee đã leant kỹ năng của mình cho tổ chức và đã được phát triển phần mềm trong hơn 13 năm, làm việc với các tổ chức từ lớn đến nhỏ trên
Thức Black
Nhân viên kinh doanh
Michel Black là thành viên của Ủy ban Kutoa và đã có phong trào kể từ khi thành lập. Doxsee đã leant kỹ năng của mình cho tổ chức và đã được phát triển phần mềm trong hơn 13 năm, làm việc với các tổ chức từ lớn đến nhỏ
Duy Ngọc Johnson
Trưởng phòng marketing
Michel Blue là thành viên của Ủy ban Kutoa và đã có phong trào kể từ khi thành lập. Doxsee đã leant kỹ năng của mình cho tổ chức và đã được phát triển phần mềm trong hơn 13 năm, làm việc với các tổ chức từ lớn đến nhỏ
Loki Trương
Trưởng đội kiểm soát chất lượng
Ông Teo là thành viên của Ủy ban Kutoa và đã có phong trào kể từ khi thành lập. Doxsee đã leant kỹ năng của mình cho tổ chức và đã được phát triển phần mềm trong hơn 13 năm, làm việc với các tổ chức từ lớn đến nhỏ
Steven Chiến
CEO
Ông Ti là Thành viên Hội đồng Kutoa và đã có phong trào kể từ khi thành lập. Doxsee đã dựa vào các kỹ năng của mình cho tổ chức và đã được phát triển phần mềm trong hơn 13 năm, làm việc với các tổ chức từ lớn đến
X